Fotocredit:

Stiftelsesmøte for MDG Trøndelag 18.11.2017

Velkommen til samling på Stiklestad for å legge ned fylkeslagene MDG Nord-Trøndelag og MDG Sør-Trøndelag, og å stifte MDG Trøndelag!

2017-11-06

Tid: Lørdag 18. november 2017 kl. 1130-1730
Sted: Stiklestad nasjonale kultursenter, Leksdalsvegen 1, 7650 Verdal

Møtet er åpent for alle, men bare gyldige medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Påmelding innen 12. november her >>

SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER FOR MDG NORD-TRØNDELAG/MDG SØR-TRØNDELAG

1130: Ekstraordinære årsmøter (separate for hvert fylkeslag)

1. Godkjenning av innkalling
Innstilling: Godkjennes

2. Valg av ordstyrer
Innstilling: Ola Eian

3. Valg av referent
Innstilling: Eline Hansen Næset

4. Valg av protokollunderskrivere
Innstilling:
For MDG Nord-Trøndelag: Johannes Moen og Marita Gustad Nergård
For MDG Sør-Trøndelag: Gjertrud Berg og Hanne Feragen

5. Godkjenning av møteregler
Innstilling: Møteregler [Se lenger ned på siden.]

6. Godkjenning av dagsorden
Forslag til tidsbruk for hver enkelt sak presenteres og vedtas på møtet.

7. Oppløsning av MDG Sør-Trøndelag og MDG Nord-Trøndelag
Innstilling: Miljøpartiet de grønne Sør-Trøndelag (org.nr. 911755114) og Miljøpartiet de grønne Nord-Trøndelag (org.nr. ?) oppløses 31.12.2017.

1215: Pause med mat

 
1245: Stiftelsesmøte

SAKSLISTE STIFTELSESMØTE FOR MDG TRØNDELAG

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innstilling: Godkjent

2. Valg av ordstyrer
Innstilling: Ola Eian

3. Godkjenning av møteregler
Innstilling: Møteregler [Se nederst på siden.]

4. Valg av referent
Innstilling: Eline Hansen Næset

5. Valg av tellekorps
Innstilling: Roman Lund og Hetty Tvengsberg

6. Valg av protokollunderskrivere
Innstilling: Johannes Moen og Gjertrud Berg

7. Valg av vedtekter
Fylkesstyrene innstiller på vedtektene i følgende dokument:
Vedtekter >>

Det vil voteres over innkomne endringsforslag i møtet. Når endelig forslag foreligger, voteres dette over i sin helhet.
Innstilling: Følgende vedtekter vedtas for Miljøpartiet de grønne Trøndelag: X

1430: Pause med omvisning og mat

1600: Stiftelsesmøte fortsetter

8. Valg av interimstyre og valgkomité
Fylkeslederne innstiller på interimstyre og valgkomité som her foreslått, som er en sammenslåing av styrene og valgkomiteene i de gamle fylkeslagene:
Innstilling: Følgende personer velges til nevnte verv i Miljøpartiet de grønne Trøndelag:

Johannes Moen og Gjertrud Berg gis begge signaturrett alene på vegne av fylkeslaget. Johannes Moen registreres som leder i Brønnøysundregistrene.

Interimstyre (navn/e-post/telefon/verv):

Johannes Moen
johannes_moen@yahoo.com
48265828
Talsperson

Gjertrud Berg
gjertrud.berg@mdg.no
97974814
Talsperson

Hetty Tvengsberg
hetty.tvengsberg@ntebb.no
93033396
Nestleder

Roman Lund
romanlun@online.no
91808886
Nestleder

Marita Nergård Gustad
marnerga@online.no
48138791
Sekretær/web-ansvarlig

Hanne Feragen
hanne.feragen@mail.com
41061464
Sekretær/PR- og nettansvarlig

Arvid Wold
sulstua@gmail.com
41245659
Kasserer

Torstein Bolstad
torstbol@gmail.com
92862212
Kasserer

Nils-Petter Olsen
nils.petter80@gmail.com
95034062
Styremedlem

Jørgen Ranum Krokstad
jorgen.krokstad@gmail.com
40064402
Styremedlem

Ingerlise Prytz
lixe64@hotmail.com
93064760
Styremedlem

For tiden Anette Nistad
nanetteni@gmail.com
90500432
Representant fra MDG Trondheim

For tiden Tommy Reinås
tommy.reinaas@gmail.com
48029505
Representant fra fylkestingsgruppa

For tiden Jan Bojer Vindheim
jan.bojer.vindheim@stfk.no
97659832
Representant fra fylkestingsgruppa

For tiden Anne Sigrid Lindblad Stokke
annesig21@gmail.com
98094125
Representant fra Grønn ungdom

For tiden Adrian Skagen
adrian@theskaw.com
97890879
Representant fra Grønn ungdom

Lars Magnus Krogh Utne
lmutne@hotmail.com
46946807
1. vara

Anne Marit Ligård
annemarit@tangotango.no
91808587
2. vara

Anne Mari Lund
an-mar-l@online.no
41631753
3. vara

Jan Olav Agle
jan.olav@agle.no
92169204
4. vara

Elias Vevang-Fætten
elias.vevangfatten@gmail.com
92446800
5. vara

Karstein Øie
koie@buso.no
41289592
6. vara

Mona Størdal
mona_stordal@hotmail.com
92410321
7. vara

Olaug Julie Aasan
olaug.j.aasan@hotmail.com
94821584
8. vara

Anastasia Doroshyna
stasi_55@hotmail.com
46833775
9. vara

Valgkomité (navn/e-post/telefon/verv):

Miriam Baglund
miriam.baglund@gmail.com
91734472
Medlem

Anders Hals
anders.hals@gmail.com
45502353
Medlem

Ola Lund Renolen
ola@kosmorama.no
99448040
Medlem

Marion Fust Sæternes
marion.saternes@gmail.com
97019507
Medlem

Vegard Heide
vheid@online.no
99574489
1. vara

Bente Nordtug
bente.nordtug@hint.no
92884246
2. vara

Andre:
Lars Helge Haugdal
lhhaugdal@hotmail.com
46838175
web-ansvarlig

9. Web
Innstilling: MDG Trøndelag tar umiddelbart i bruk ny nettside, ny Facebook-side og ny interngruppe på Facebook. Interimstyret sletter sidene og gruppene til de gamle fylkeslagene etter at innhold som ansees viktig for ettertiden er arkivert.

10. Bankkonto
Innstilling:
– Ny bankkonto for Miljøpartiet de grønne Trøndelag opprettes i Cultura sparebank.
– Gjenværende midler per 01.12.2017 fra kontoene til MDG Nord-Trøndelag og MDG Sør-Trøndelag overføres til ny konto for MDG Trøndelag innen 31.12.2017.
– Torstein Bolstad og Arvid Wold skal ha fullmakt til ny bankkonto for MDG Trøndelag.

11. Årsmøte
Innstilling: Første ordinære årsmøte for MDG Trøndelag blir den 03.03.2018 i Trondheim.

12. Kontaktopplysninger
Innstilling: Følgende kontaktopplysninger velges for MDG Trøndelag:

Postadresse:
Miljøpartiet de grønne Trøndelag
Trondheim kommune
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

E-post: trondelag@mdg.no

Telefon: 45807370

13. Stiftelse av fylkeslag
Innstilling: Miljøpartiet de grønne Trøndelag stiftes, som fylkeslag av Miljøpartiet de grønne, med de vedtak som er fattet i dette møtet.
Stiftelsesdokument signeres.

14. Ordet er fritt
Den som ønsker å si noe i forbindelse med stiftelse av MDG Trøndelag, eller oppløsning av gamle fylkeslag, inviteres her til å ta ordet.

____________________________________________________________

MØTEREGLER FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MDG NORD-TRØNDELAG/MDG SØR-TRØNDELAG, OG STIFTELSESMØTE FOR MDG TRØNDELAG

§ 1 Formalia
Møtereglene regulerer stiftelsesmøtet for MDG Trøndelag. Møtereglene er underlagt vedtektene.
Møtereglene vedtas med alminnelig flertall. Møtereglene kan endres med 2/3-flertall.
Stiftelsesmøtet skal vedta en dagsorden for møtet. Dagsorden regulerer rekkefølge og omtrentlig tidsbruk for saksbehandlingen. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall, og kan endres med alminnelig flertall.

§ 2 Opptreden på stiftelsesmøtet
Møtedeltakerne skal opptre med respekt for hverandre og stiftelsesmøtet, på en måte som best mulig bidrar til at stiftelsesmøtet fatter avgjørelser på en saklig og ryddig måte.
Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen. Utilbørlig påvirkning fra salen (jubling, buing, klapping, plakater, signaler, osv.) er forbudt.
Ved grove tilfeller skal møtedeltakeren som utfører dette bortvises fra salen.

§ 3 Møtedeltakere
Medlemmer i MDG Nord-Trøndelag og MDG Sør-Trøndelag som har betalt medlemskontingent for foregående eller inneværende år har stemme-, tale- og forslagsrett.

§ 4 Andre gjester
Alle som ønsker det overværer stiftelsesmøtet fra anviste plasser som gjester, såfremt plassen tillater det.

§ 5 Ordstyrernes fullmakter
Ordstyrerne kan foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av stiftelsesmøtets saker. Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på stiftelsesmøtet.
Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.

§ 6 Referenter og protokoll
Det velges minst én referent til å føre stiftelsesmøtets protokoll. Det skal til enhver tid være en referent som fører protokollen. Protokollen skal inneholde hvilke saker som ble behandlet, alle forslag og alle voteringer.
Der det blir tatt opptelling skal stemmetallene føres i protokollen, unntatt ved personvalg. Dersom alle kandidatene samtykker, kan stemmetallene fra et personvalg føres i protokollen.

§ 7 Innlegg
Møtedeltakere ber om ordet til innlegg ved å rekke opp skiltet. Taletid for innlegg er normalt tre minutter.
Det åpnes ikke for replikk før strek er satt i den aktuelle debatten. Etter at strek er satt åpnes det for én replikk per innlegg, i tillegg til svarreplikk. Replikken skal brukes til å være til å være uenig med momenter presentert i innlegget. Taletid for replikk er ett minutt.
Dersom en taler ikke respekterer taletiden, skal ordstyrer påtale dette.

§ 8 Tegning til voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger
Møtedeltakere som ønsker å tegne seg til voteringsorden, dagsorden, møteregler eller saksopplysninger tegner seg ved å rekke opp stemmeskiltet med en hånd over. Ordstyrer kan bestemme at møtedeltakere som ber om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden og saksopplysning først skal legge frem innlegget sitt til ordstyrerbordet.

§ 9 Avstemming
Under avstemming holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet.
Avstemninger foregår ved at skiltene rekkes opp når ordstyrerne sier at det stemmes.
Personvalg avholdes skriftlig dersom det er mer enn én kandidat til et verv, eller dersom en representant krever det.
Dersom minst én representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Et slikt krav kan overprøves av stiftelsesmøtet med 2/3-flertall.

§ 10 Frister og innsending av endringsforslag
Frist for innlevering av endringsforslag settes når strek er satt for den aktuelle debatten, bortsett fra sak 7 “Valg av vedtekter”: Her er frist for å sende inn endringsforslag 14. november.
Alle forslag skal fremmes digitalt gjennom skjemaet i denne lenken. [Utsendt i e-post til medlemmene.]

§ 11 Valg
Ved valg på stiftelsesmøtet legges fylkesstyrenes og fylkesledernes innstilling til grunn.
Dersom det ikke avholdes skriftlig valg, er den innstilte valgt ved akklamasjon. Er det flere kandidater til et verv gjelder følgende:
1. Fylkesstyret redegjør for sin innstilling.
2. Den innstilte holder sin valgtale
3. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.
4. Dersom andre kandidater stiller til vervet:
 a. Hver kandidat utover den innstilte holder valgtale
 b. Det gis anledning til 1 støttetale med 2 minutters taletid per kandidat
5. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig valg. Ved skriftlig valg følges følgende rutine:
 a. Det deles ut stemmesedler til hver delegat som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen.
 b. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, er kandidaten valgt.
 c. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut av valget og man fortsetter fra steg 5 a.

§ 12 Presentasjon
Alle innstilte kandidater og motkandidater til verv skal ha mulighet til å presentere seg med en appell på to minutter for stiftelsesmøtet før valget gjennomføres, og det kan holdes én støtteappell for hver kandidat. Benkeforslagene kan presenteres av en forslagstiller.

§ 13 Rusmidler og forstyrrende atferd
Stiftelsesmøtet er rusfritt. Det er ikke tillatt å nyte alkoholholdige drikkevarer i saken under møtet. Berusede personer vises bort fra stiftelsesmøtet.