Fotocredit:

ALLE TRENGER BONDEN

Vi er alle avhengig av bonden for å leve. I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på naturressurser er det viktig at vi sikrer god norsk matproduksjon også for fremtidige generasjoner. Da er det avgjørende at matproduksjonen i dag skjer på en bærekraftig måte.

2017-08-19

Bærekraftig jordbruk
Essensielt for bærekraftig landbruk er at de ressursene vi har tilgjengelig brukes optimalt. Dette innebærer bla.a. at vi ikke utmagrer eller bygger ned matjorda, at vi tar vare på begrensede ressurser som fosfôr, at vi velger å dyrke lokale sorter som er tilpasset klimaet og at vi ikke importerer mat og kraftfôr som vi lett kan produsere selv.

Videre er det avgjørende at vi tar i bruk hele landet. Norge er et land med stor variasjon i landskap. Noen steder egner det seg å dyrke korn, andre steder egner det seg å drive med beitedyr. Ved å satse målrettet på de små og mellomstore brukene får vi utnyttet alle jordbruksressursene som finnes i landet. Det er også god distriktspolitikk.

Bærekraftig jordbruk handler ikke bare om matsikkerhet. Det handler også om klima. Per i dag står jordbruket for omtrent 8 prosent av Norges klimagassutslipp. Men det kan vi gjøre noe med: Ifølge denne rapporten er det rom for å kutte utslippene fra landbruket med 20 prosent innen 2030. Norge har gode forutsetninger for å drive et bærekraftig jordbruk basert på lokale, fornybare ressurser. Det må bare politisk vilje til.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Øke matproduksjonen basert på norske ressurser, blant annet ved å gi bedre støtte til beiting og bruke den mest fruktbare jorda til kornproduksjon
  • Sikre rimelige inntekter til bøndene, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene gjennom et sterkt tollvern, og styrke inntektsmulighetene på små og mellomstore bruk
  • Støtte og planlegge for urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat
  • Premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser gjennom tilskuddssystemet
  • Styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk
  • Føre en aktiv jordvernpolitikk
  • Gjøre landbruket fossilfritt innen 2030, blant annet ved å sikre gunstig pris på innkjøp av biodrivstoff, subsidiere innkjøp av nullutslippstraktorer og avvikle fritaket for CO2-avgift

FN definerer bærekraftig utvikling som

  • "Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.”