Fotocredit: Eline Hansen Næset

De Grønne: Regjeringen somler med tog

2017-04-13

Innlegg av Tore Dyrendahl, andrekandidat stortingsvalget 2017

I nasjonal transportplan (NTP) velger regjeringen å prioritere bilen ved å bygge digre motorveier, og lar tog, kollektiv og sykkel komme i andre rekke. Dette er ingen god plan for å kutte utslipp eller gjøre det enkelt å reise miljøvennlig, verken i byene eller i distriktene.

Film med uttalelse av Tore Dyrendahl:

https://drive.google.com/open?id=0B-HB6dfrnenPX0JHdXUwbDRjb1U
Filmprodusent: Jonas Langset Hustad

Somling med tog

Et generelt problem med den nasjonale transportplanen, er at toget som regel blir tvunget til å konkurrere med bilen. På mange av strekningene bygges bilvei først, og tog etterpå, langs samme strekk. Dermed blir toget ikke det det bør være: ryggraden i transport mellom storbyene. I stedet blir det en ettertanke etter en storstilt utbygging av motorveier. I Trondheimsområdet blir firefelts motorvei bygget først, når vi skulle ha bygd dobbeltspor og bedret togtilbudet først. Det er noen framskritt som er bra, for eksempel at man legger til rette for togreiser under 2 timer mellom Trondheim og Steinkjer, og flere avganger. Ser vi sørover blir også motorveier prioritert framfor tog. Fram mot 2034 er det kun én reduksjon i reisetid på 45 minutter fra Trondheim til Oslo sammenlignet med dagens reisetid på omtrent 6,5 timer.

Vi i MDG ønsker blant annet:
– dobbeltspor på Trønderbanen,
– reisetid på maks. 4 timer Trondheim-Oslo,
– flytte mer gods over på tog.

Bygdemiljøpakke

Regjeringen har en målsetning om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler i 2025, men følger ikke opp med tiltak og virkemidler for å få til dette.

Blant annet kan man bygge ut ladestasjoner, også i distriktene, slik at man kan velge miljøvennlig. Det grønne skiftet i transportsektoren må skje i hele landet, og derfor har De Grønne lansert en bygdemiljøpakke slik at alle kan få reise miljøvennlig i distriktene:

Miljøpartiet de grønnes bygdemiljøpakke

– El-sykkelstøtte, gang- og sykkelveier, utslippsfrie taxier, båter og busser:
1,7 milliarder kroner.
– Utbygging av 500 fullfinansierte ladestasjoner i distriktene i 2017:
375 millioner kroner.
– Endring i pendlerfradraget hvor distriktspendling gis et høyere fradrag:
300 millioner kroner.
– Støtte for å kunne lease el-bil:
170 millioner kroner.
– Stimuleringspakke for endret bilbruk:
50 millioner kroner.
– Tilrettelegging for eldre og bevegelseshemmede:
20 millioner kroner.
– Pluss andre tiltak, til sammen:
3,6 milliarder kroner.

Klimatall

I følge perspektivmeldingen, som kom i forrige uke, vil utslippene bare bli marginalt redusert med dagens politikk. Den nasjonale transportplanen vil ikke bidra til kraftige klimakutt, og veibyggingen alene vil gi en utslippsøkning på 175 000 tonn. Regjeringen fastslår at teknologien må redde dem: “Uten en storstilt overgang til ny teknologi og nye typer drivstoff vil det være nærmest umulig å oppnå tilstrekkelig store kutt i klimagassutslippene til 2030.”

Regjeringen anbefaler også å “prioritere utbyggingsprosjekter som gir reduksjoner i trafikkutslipp, særlig at det legges til rette for at nullvekstmålet og godsoverføringsmålet nås”. Det betyr i hovedsak å satse på kollektivtransport og gods på sjø. Ironisk nok prioriterer NTP det motsatte.

Regjeringen har imidlertid regnet seg frem til at utslippene kan synke dramatisk. Men dette er et fantasi-scenario, kalt “det disruptive scenariet”, som regjeringen selv fremstiller som en ekstremt optimistisk framskriving av teknologisk utvikling. Det forutsetter både at kjøretiden halveres, og at omskiftingen til nullutslippsbiler skjer eventyrlig raskt. I praksis betyr dette at regjeringen ønsker at teknologien skal redde klimapolitikken, mens de selv planlegger for økt trafikk og forurensing.

Regjeringen legger nemlig ikke opp til å oppfylle dette scenariet. De setter ikke av penger i planene til å bygge infrastruktur for lading av biler. Dette er særlig dumt for distrikts-Norge, der det trolig vil ta tid før det er stort nok marked til at kommersielle aktører setter opp ladepunkter. MDG har lagt opp til en storstilt utbygging av lade-infrastruktur over hele landet. I Sverige lover Miljöpartiet det samme.

Det er altså ingen grunn til å juble over klimatallene i denne transportplanen. De gode prosjektene blir nullet ut av de dårlige prosjektene.

Vedlikehold og rassikring

Regjeringen skal ha ros for at de bevilger mer penger til det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Bare i Sør-Trøndelag er det et etterslep på 2,5 milliarder. Det er viktig å satse på trygge veier, og bevilgningene til rassikring bør økes. Klimaendringene vil føre til flere flommer, skred og ras, og dette merker vi allerede.