De Grønne trengs i Fylkestinget: Program 2011-2015

Miljøpartiet De Grønne er et ungt parti i stor vekst og står for framtidas politikk.
Vårt solidaritetsbegrep omfatter ikke bare lokalt og globalt i dag men også fremtidige generasjoner.

De Grønne har vært representert i Trondheim Bystyre i 20 år og vært nære på å komme inn i fylkestinget flere ganger, nå er tiden inne!

I fylkestinget 2011-2015 vil vi arbeide for:

Regional utvikling

Sør-Trøndelag er et stort og mangfoldig fylke og består av både fjellområder,kystområder og storby. De Grønne ønsker å beholde bosetningen i utkantene og stanse nedbyggingen av primærnæringene. Vi vil oppmuntre næringsvirksomhet som bidrar til bosetting i utkantene.

Jordvernet må praktiseres strengt og satsingen på økologisk jordbruk oppmuntres. Verdifulle naturområder er under stadig press i form av kraftutbygging, hyttebygging og lignende. De Grønne vil stå hardt på verneinteressene.

Ny godsterminal ønsker vi lokalisert i fjellhall mellom Klett og Trolla i henhold til Naturvernforbundets plan. Dermed unngår i å rasere dyrka mark og rekreasjonsområder i Melhus eller Malvik.

Vern vassdrag – sats på ENØK

Miljøpartiet De Grønne ønsker en streng håndheving av vassdragsvernet i fylket og avviser utbygginger i vernede vassdrag,også i sideelver. Det er store naturverdier og fiskestammer som her står på spill, å løse energibehovet ved å bygge ut siste rest av urørte vassdrag er fantasiløst og bakstreversk. Vi vil isteden jobbe for energiøkonomisering, havvindmøller, bedre teknologi og utnyttelse av allerede utbygde vassdrag og bioenergi.

Kraftkrisa i Sørtrøndelag skyldes etterspørselen fra oljeindustrien i Møre og Romsdal. Denne industrien bør betale for sine egne behov og ikke velte regninga over på forbrukerne. De Grønne vil stimulere energiøkonomisering. dersom nye overførignslinjer er nødvendige foretrekker vi underjordiske kabler fremfor store master .

De Grønne ønsker en egen klimahandlingsplan for fylket slik Trondheim Kommune har vedtatt.

Samferdsel

Vi ønsker et fylke som i størst mulig grad går på skinner og ønsker utvidet trikkespor og bybane i Trondheim. I de mindre urbane delene av fylket ønsker vi å bedre kollektivtilbudet med buss, båt og tog med flere avganger og lavere priser.

Vi vil arbeide for elektrifisering av Meråkerbanen.

Biogass som drivstoff i busser og båter er en gammel kampsak for oss som andre partier etter hvert har fått øynene opp for, vi ønsker velkommen etter og vil fortsette arbeidet med det. Fylkesveiene må opprustes der det er behov for det og trafikksikkerhetshensyn gjør det påkrevd.

Videregående opplæring

Vårt ønske for utdanningspolitikken er at den skal være gratis og gi et likeverdig tilbud uavhengig av bosted og sosial bakgrunn.

Vi ønsker derfor et desentralisert tilbud med fritt skolevalg og større samarbeid mellom arbeidsliv og skole der også arbeidslivslære inngår.

Vi avviser skolenedleggelser i distriktene og vil legge befolkningsprognosene til grunn og bygge et tilbud som imøtegår fremtidige behov.

Helse
De Grønne vil kjempe for å beholde lokale sykehus og helsetilbud .

Tennene er en del av kroppen og tannhelse er en viktig del av folkehelsen. Selv om tannlidelser ikke er livstruende er det få sykdommer som er mer smertefulle. At folk ikke har råd til å gå til tannlege av økonomiske årsaker er ikke et velferdssamfunn verdig.

Vi vil jobbe for et godt, desentralisert skoletannlegetilbud i hele fylket og på sikt innlemme tannhelse i det generelle helsetilbudet.

Miljø og etikk i innkjøp

Fylkeskommunen står for store innkjøp til sin drift. Vi vil jobbe for at miljø og etikk skal stå i første rekke i deres innkjøp og handle økologiske og kortreiste produkter der de er tilgjengelige og gjøre fylkeskommunen til Norges første Fairtrade-fylkeskommune i likhet med mange kommuner rundt om i landet.