En terminal for framtida.

Det er nå vi skal bestemme om det blir mulig å gjennomføre en miljøvennlig og effektiv godshåndtering i Trondheims-regionen i framtida.

En ny godsterminal som styrker jernbanens konkurranseevne overfor veitransporten vil være til beste for såvel næringslivet som vanlige innbyggere i Trondheim og nabokommunene.

Men siden det aller meste av godset har Trondheim som adresse, er det ikke smart å plassere terminalen utenfor Trondheim, det gir bare økt transport, økt forurensning og økt tidsforbruk enten man tenker seg en løsning i Stjørdal. Malvik, Melhus, eller for den saks skyld Orkdal; De foreslåtte plasseringene i disse kommunene vil dessuten rasere store natur- og miljøverdier for all framtid, og møter derfor kraftig motstand. På den annen side er det ikke mye tilgjengelig overflateareal i Trondheim; det eneste forslaget er Torgård, der omfattende utbygging allerede har tatt det meste av det aktuelle arealet i bruk.

Derfor er løsningen med en godsterminal i i fjellhaller mellom Klett og Marienborg et columbi egg. Godshåndteringen blir liggende nær mottakerne uten å legge beslag på store verdifulle arealer. Forbindelse til sjø kan oppnås gjennom oppgradering av det nedlagte anlegget til Killingdal gruver i Fagervika. Et slikt anlegg vil ikke medføre store naturinngrep langs fjorden slik noen frykter, det største problemet blir å finne anvendelse for de utsprengte steinmassene.

Ved å sprenge ut haller mellom Klett og Midtbyen vil en dessuten kunne oppgradere jernbanesambandet. Tog som slipper å klatre over Heimdal mellom Klett og Trondheimsfjorden sparer både tid og energi. Slik sett blir godsterminal i fjell også et viktig skritt på veien mot høyhastighetstog gjennom Trondheim.

Hovedargumentet mot godsterminal i fjell er kostnadene. Ødelagt natur er åpenbart ikke en utgift som byråkratene tar med i sine regnestykker. men for våre etterkommere vil levende natur være et viktig gode. Fjellhall er en fornuftig og nødvendig investering for framtida.

De Grønne i Sør-Trøndelag
Jan Bojer Vindheim,