Fotocredit:

GLADLAKSPOLITIKK

Ved å spille på lag med oppdrettsnæringa, og stille strenge miljø- og dyrevelferdskrav, kan vi sikre grønne arbeidsplasser i framtida og samtidig ta vare på kystnaturen.

2017-08-01

I oppdrettsnæringen ligger det store muligheter for utvikling av grønt næringsliv. Fiskeri har vært en viktig næringsvei og eksportindustri for Norge i århundrer. MDG vil arbeide for at havet fortsatt skal være en skattkiste for Norge i fremtiden, ved å utnytte de fornybare ressursene i fisket.

Fiskeavfall kan bli en ressurs
Fiskeoppdrett er i dag Norges nest største eksportnæring. Men den deilige laksefileten vi spiser til middag, er også en betydelig miljøutfordring.

I 2015 kom en samlerapport som så på hvordan havbruksnæringen i Trøndelag påvirker miljøet. Den pekte på flere miljøproblemer knyttet til oppdrettsnæringen. Hvordan rømming av oppdrettslaks bla.a. truer villaksbestanden er kanskje en av de mest kjente utfordringene. Mindre kjent er det kanskje at åpne merder har høye utslipp av næringssalter som ammonium og fosfat. I tillegg slipper de ut store mengder fiskeslam fra fôr og avføring. Dette synker til bunnen i fjordene og hvis mengdene blir for store endres den kjemiske tilstanden i vannet og biodiversiteten blir redusert.

Men selv med lukkede anlegg kan vi ikke unngå opphoping av slam. Så hvorfor ikke gjøre nytte av det? I en Bioforsk-rapport fra 2014 slås det fast slam fra oppdrettsanlegg egner seg godt som både gjødsel til planter og som råstoff for biogass. Dette er et ypperlig eksempel på god sirkulær økonomi.

Miljøpartiet De Grønne vil ha strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen, og ha påbud om lukkede anlegg innen 2025. Slike anlegg er allerede prøvd ut. I Trøndelag er det gode muligheter for lukkede anlegg for laks til havs.

Myndighetene må tørre å stille krav til de næringsdrivende for at produksjonen av sjømat skal bli bærekraftig. Vi tror dette vil være avgjørende for at næringen fortsatt skal hevde seg internasjonalt. Slik skaper vi et sterkt, grønt næringsliv!

Havet skal ikke være en avfallsplass eller en oljebrønn. Det skal være en ren kilde til grønt næringsliv i flere århundrer framover.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk.
 • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på
  alle eksisterende anlegg innen 2025.
 • Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU,
  teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger.
 • Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og
  hindre bruk av matfisk og importert protein.
 • Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering,
  dyrevelferd og bærekraftig drift.
 • Initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele
  økosystemet i en fjord.
 • Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien.
 • Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien.
 • Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs.
 • Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter.
 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i
  sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen.
 • Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget.