GRØNN REVOLUSJON I NORSKE FJORDER

Norge bør bli verdens første utslippsfrie nasjon! Norge har lenge vært en maritim stormakt. Det skal vi også være inn i det grønne skiftet. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at Norge skal bli verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon.

2017-06-14

Fakta om utslipp til havs
I 2014 gav  DNV GL ut en rapport [1] som kartla i detalj hvilke skipstyper som slapp ut mest klimagasser. Der kom det frem at norske passasjerskip, ferger, fiskebåter og offshoreskip er de største miljøsynderne. Disse bidrar langt mer enn utenrikstrafikk til helseskadelige og klimafarlige utslipp. Faktisk viste rapporten at innenriks skipstrafikk stod for hele 55% av de norske utslippene til havs. Nyere tall viser at utslippene fra innenriks skipsfart og fiske står for omtrent en fjerdedel av utslippene for hele transportsektoren, og de utgjør ca 5% av det totale norske utslippet [2]. Med andre ord: Utslippene fra innenriks skipsfart er betydelige. Det er viktig å sette i gang grønne tiltak innenfor denne sektoren hvis vi skal nå klimamålene våre.

Mange muligheter
I følge en rapport utgitt i 2015 [3] kan Norge kutte CO2-utslipp tilsvarende 80.000 personbiler hvert år dersom vi erstatter fossile ferger med elektriske ved 52 utvalgte fergestrekninger. Rapporten var utarbeidet av DNV GL på oppdrag av Energi Norge og hadde som mål å kartlegge hvor mye det ville koste å elektrifisere fergene langs disse 52 strekningene. Til fleres overraskelse viste det seg at ved halvparten av strekningene var tiltakskostnadene negative: Det ville lønne seg å bytte ut de dieseldrevne fergene med elektriske! Dermed kan det å elektrifisere ferger både være et miljøbesparende og pengebesparende tiltak. Noen ganger får man i pose og sekk.

For de fergestrekningene som ikke er egnet for elektrisk drift har Statens Vegvesen allerede et prosjekt i tankene: Hydrogenferger! En hydrogen-elektrisk ferge kan erstatte fossildrevne ferger ved strekninger som er for lange for fullelektrisk drift, forutsatt at teknologien fungerer som forventet. Statens Vegvesen lyste nylig ut en utviklingskontrakt for en slik hydrogen-elektrisk ferge som skal gå mellom Hjelmeland og Nesvik utenfor Stavanger [4].Dette prosjektet blir i så fall det første i sitt slag og man ser for seg at teknologien senere kan overføres til hurtigbåt og annen kysttransport.

Også i Trondheimsfjorden
Det pågår nå en grønn revolusjon i norske fjorder. Det begynte med Ampere, verdens første nullutslipps bil- og passasjerferge, som startet å gå mellom Larvik og Oppedal våren 2015.

Her hjemme i Trøndelag har AtB inngått kontrakter på drift av to fylkeskommunale samband i Trondheimsfjorden med betydelig andel strøm fra land. Fergestrekningen Brekstad-Valset får batteriferger fra 2019, mens Flakk-Rørvik skal trafikkeres av ladbare hybridferger. Det vil bety minimum 75% reduksjon i utslippene fra de to fergesambandene. I anbudsinnbydelsen ble det satt strenge krav til lave CO2 utslipp, og det ble satt som mål å bruke null- eller lavutslippsteknologi. Dette viser at når politikerne setter strenge krav så følger industrien opp, og som resultat får vi en nyskapende teknologiutvikling som bidrar sterkt til det grønne skiftet.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for flere hurtigbåtstrekinger og disse står dessverre for store klimagassutslipp. Derfor har Fylkestinget vedtatt at strekningen Trondheim-Vanvikan skal være et levende laboratorium hvor målet er utslippsfrie hurtigbåter. Fylkeskommunen har inngått samarbeid med næringslivet og kunnskapsmiljøene i Trondheim og Trøndelag for å oppnå dette.

Det skaper arbeidsplasser!
Det trønderske næringslivet og kunnskapsmiljøet ligger helt i front internasjonalt på utslippsfrie båter, skip og ferger. Vi har mulighet til å utgjøre en global forskjell på kutt av klimagasser samtidig som at grønne arbeidsplasser kan skapes her hjemme i Norge. Et eksempel er verftet Hayvard som ligger i Sogn og Fjordane. De ble i 2016 valgt ut av Fjord1 til  å bygge tre nye el-ferger som skal være i drift fra 2018 og 2019 [5]. Verft langs hele kysten har færre oppdrag enn tidligere fra oljeindustrien. Bygging av utslippsfri skipsindustri kan bidra til at disse igjen kan øke aktiviteten, men det krever at man tør satse på de framtidsretta løsningene.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsretta skipsindustri.
  • Føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier
    der Norge har naturlig fortrinn.
  • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.
  • Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og
    leverandørindustrien.

 

 

Kilder:

[1] https://www.regjeringen.no/contentassets/cffd547b30564dd9a2ae616042c22f26/grunnlagsdata_for_skipstrafikk_og_drivstofforbruk.pdf

 

[2] http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/utslipp-av-klimagasser-fra-transport/

 

[3] https://www.energinorge.no/contentassets/0ae3a2b651ae4e83a0487ad493c3270c/elektrifisering-av-bilferger-i-norge.pdf

 

[4] http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/vil-utvikle-hydrogen-elektriske-ferje

 

[5] https://www.tu.no/artikler/fjord1-velger-norsk-verft-til-sine-tre-nye-el-ferger/366681