Medlemsmøte 18. juni 2014


mdg_moete_medlems

Onsdag 18. juni blir det medlemsmøte for Sør-Trøndelag MDG, med en god blanding av politikk, skolering og formelle valg.

Vi fullfører årsmøtet ved å velge fulltallig valgkomité (som skal innstille til styre m.m. til neste årsmøte) og nominasjonskomité (som skal forberede valgliste til fylkestingsvalget i 2015). Sistnevnte komité vil starte sitt arbeid så snart den er valgt.

Koblet til dette har vi også lagt inn skolering – om lokalforeningsarbeid, med spesielt fokus på året fram mot valg 2015.

Sist men ikke minst vil vi ha en sekvens om politikkutvikling, der vi samtidig vil sette ned en rekke arbeidsgrupper som skal gi innspill til programarbeidet – både i fylket og kommunene.

Program

18.00 Velkomst og orientering
18.10 Om å etablere, skolere og videreføre lokalforeninger
18.30 Om å jobbe i valgkomite/innstille til styre i lokalforeninger – fulgt av valg av valgkomite for Sør-Trøndelag MDG
18.40 Valgresultatet i 2013 og våre mål for 2015
19.00 Om nominasjonsarbeid – fulgt av valg av nominasjonskomite for Sør-Trøndelag MDG

19.30 Om polititikkutvikling og politisk program – inkludert presentasjon av programkomiteen, og opprettelse av arbeidsgrupper
20.00 Arbeidsgruppene starter opp: idemyldring
20.30 Arbeidsgruppene presenterer kort hva de har pratet om
20.50 Avrunding og veien videre

Komiteer

En programkomite med god geografisk spredning er alt nedsatt: Svein Hammer, Mari Rui Nygard, Gjertrud Berg, Kjersti Lindal og Axel Becker.

Innstilling til nominasjonskomité for fylkestingsvalget 2015: Jan Bojer Vindheim (ble valgt på årsmøtet), Mari Rui Nygard, Frode Lindal, Margarita Pareja og Trine Harbak (GU).

Innstilling til valgkomité til neste års fylkesårsmøte: Kjersti Lindal, Ola Lund Renolen, Mona Undisdatter, Hanne Reiersen, pluss en fra GU.

Arbeidsgrupper

Her er det foreslått en rekke grupper, som fram mot 1. september skal avklare vår politikk på utvalgte felt. Vi kan nevne fornybar energi, klimatiltak i fylket, samferdsel, havbruk, jordvern, landbruk, dyrevelferd, miljøsertifisering, kultur, næringsutvikling, velferdspolitikk, forskning og innovasjon, ressursforvaltning, og en del flere tema. Alle medlemmer inviteres til å bidra til disse gruppene.

Link til arrangementet på Facebook.