NORGES NATURRESSURSER GIR NYE ARBEIDSPLASSER

Det er mange som setter pris på å oppleve den norske naturen i ferien.  Å legge til rette for bærekraftig turisme i naturen er en viktig del av det grønne skiftet. Vi vet vi at hvis vi tar i bruk både insentiver og regler får vi mange nye verdiskapende jobber også når de aller gråeste fases ut.

2017-08-06

Turistnæringen er en av næringene som vil spille en hovedrolle i det grønne skiftet. Når oljeutvinningen skal fases ut, må vi fortsette å satse på Norges rike naturressurser på måter som ikke utfordrer naturens tålegrenser. I følge NHO er det 160 000 arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Norge nå, flere enn landbruk, oppdrett og oljeutvinning til sammen. Det fantastiske med turistnæringen er at den er fornybar og at den baserer seg på noe vi allerede har og kjenner. Alt ligger til rette for utvikling av et klimavennlig reiseliv i Norge, med ringvirkninger til andre sektorer. Siden 2017 er FNs internasjonale år for bærekraftig turisme, er det desto større grunn til å sette søkelyset på denne næringen.

Grønn turisme – mange muligheter
Mange setter pris på å oppleve den norske naturen i ferien. Under finanskrisen i 2009 så man at hyttene til Den Norske Turistforening fikk en kraftig økning i besøk, på bekostning av dyre syden- og storbyferier. Dette ser ut til å være starten på en trend: også nå velger mange å legge ferien sin til Norge, til både fjell og fjord. Ved å legge til rette for at det er lett å komme seg ut i naturen vil vi åpne for en vekst i grønn turisme i Norge. Ett eksempel: Det bør bli langt enklere å ta med seg sykkel på tog (togvognene bør ha sykkelstativ), og togene bør selvsagt gå raskere og oftere.

Det er mange eksempler på at naturen er en viktig del av framtidas turistnæring. Mange steder har gårdsturisme blitt et viktig tilskudd til det lokale næringslivet. I Lom i Gudbrandsdalen er Nordgard Aukrust en økologisk gård som tilbyr overnatting og opplevelser. Å legge til rette for bærekraftig turisme i naturen er en viktig del av det grønne skiftet. Denne typen kreativ bruk av naturressursene, som faktisk er tilgjengelige også i omegnen av norske byer, er en type tiltak MDG vil støtte. Såkornfond og skattefordeler til næringer som gjør bruk av naturressurser på en bærekraftig måte, er god grønn næringspolitikk.

Vi må støtte gründerne
Heldigvis er det ikke bare MDG som snakker om det grønne skiftet og grønt næringsliv. Alle har skjønt at vi må ha en grønn omstilling, men noen er redd for at for mange arbeidsplasser skal forsvinne, sånn at vi får høyere arbeidsledighet enn vi har hatt på mange tiår. MDG vil legge til rette for omstilling i større grad enn den grønnmalingen en del av de andre gjør. Vi vet vi at hvis vi tar i bruk både insentiver og regler får vi mange nye verdiskapende jobber også når de aller gråeste fases ut.

Grønn turisme er bare et av mange eksempler på hva naturressursene våre kan gi av arbeidsplasser. Andre eksempler på arbeidsplasser finner du i artikkelen vi har skrevet om det norske havvindeventyret. Norge har mye hav, fjorder, vann og vind. Vår kompetanse både på å temme vannet og kompetansen som følger av at vi vet hvor farlig både hav og være kan være, er et fortrinn ved utvikling av ny teknologi og nye næringsveier knyttet til hav.

Vi må satse målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, og ta vare på de grønne arbeidsplassene.

 

Miljøpartiet De Grønne mener at offentlige midler ikke skal finansiere skattelettelser for dem med store formuer, men brukes for å stimulere til nyskaping innenfor blant annet reiselivssektoren. Vi må satse målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn. Det er dette vi skal leve av.

Vi vil:

  • Stimulere til investeringer i grønt næringsliv gjennom å opprette flere såkornfond, gi skattefordeler til grønne investeringer og bidra med direkte statlige investeringer
  • Gi gode skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen
  • Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer
  • Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor olje- og gassindustrien
  • Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv