På vei mot ny godsterminal

Miljøpartiet De Grønne i Sør-Trøndelag er glade for at regjeringen har avklart hovedtrekkene i framtidig løsning for godsterminal i Trondheimsområdet. Det er bra at alternativene nord og øst for Trondheim er skrinlagt, slik at folk i Malvik og Stjørdal har fått bekreftelse på at de ikke blir berørt. 
Tog
Vi beklager selvsagt at det ikke jobbes videre med en integrert løsning for vei, sjø og bane – for eksempel gjennom en tunnel/fjellhall-løsning i Trolla. Vi innser imidlertid at det går mot en delt løsning, med terminal for bil og bane ett sted, og havneløsning et annet sted.

Hvor omlastingen mellom bane og bil skal skje, gjenstår å bestemme. Valget står mellom Søberg i Melhus, og Torgård i Trondheim. Alt for 15 år siden gikk Miljøpartiet De Grønne inn for Torgård-alternativet, rett sør for Heimdal sentrum, der flere viktige samlastere alt er plassert.

Den gangen ble forslaget avvist av Høyre og Arbeiderpartiet. I mellomtiden er mye utbygd i området, slik at betingelsene for godsterminal har blitt dårligere. Likevel er det mye som taler for at Torgård er et bedre alternativ enn Søberg. Omlasting flere mil sør for Trondheim vil ikke bare berøre et stort landbruk, natur og friluftsområde, det vil også gi betydelig mer trailertransport enn en Torgård-løsning.

Når det gjelder containerhavn er ikke alternativene ferdig utredet. De siste dagers oppslag i media, der Orkanger blir framstilt som et selvfølgelig valg, er således ikke riktig. Orkdal kommunestyre begynner høringen av arealplan og et eventuelt salg av tomt til Trondheim Havn i disse dager.

Havnealternativet på Orkanger var ikke med i den opprinnelige konseptutredningen til Jernbaneverket, og ble dermed ikke utredet. Trondheim Havns egen konsekvensutredning konkluderte negativt når det gjelder virkning på det vernede våtmarksområdet ved elvemunningen. Naturvernforbundet peker på de samme utfordringene og fraråder å bygge havn her.

I et leserbrev i Adresseavisen den 5. april skriver Svein Hammer (leder Sør-Trøndelag MDG) og Gjertrud Berg (talsperson Skaun, Orkdal og Meldal MDG) at det er avgjørende å møte klimautfordringene uten at det skjer på bekostning av naturmiljøet. Norske fjorder er sårbare og viktige for biomangfoldet. Ved Orkanger vil både utbyggingen, skipstrafikken og aktiviteten på havneområdet kunne ha negative virkninger. Og, som vi vet, ulykker skjer.

Naturmangfoldloven krever at miljømessig bedre alternativ skal vurderes, dersom disse er gjennomførbare. Sør-Trøndelag MDG støtter derfor initiativet fra Naturvernforbundet om å arbeide videre med det andre alternativet i Orkdal, et allerede planlagt utvidet havneområde ved Thamshavn, på kommunegrensen Orkdal/Skaun. Dette vil ikke komme i konflikt med naturvernområder, påvirker i liten grad befolkningen, og gir muligheter for utbygging mot jernbane.

For Miljøpartiet De Grønne er det avgjørende at godsterminal utvikles i et hundreårsperspektiv, med økologisk bærekraft som grunnpremiss. Vi har derfor nedsatt ei arbeidsgruppe med Gjertrud Berg, Jan B Vindheim og Asbjørn Syverhuset, som vil arbeide videre med saken og berede grunnlaget for en grønnest mulig løsning.