Politikkutvikling

Medlemsmøte7

På vårt medlemsmøte i juni ble det satt ned 19 arbeidsgrupper, med oppdrag om å avklare status og gi innspill til politiske tiltak på ulike tema. Fokus er på Sør-Trøndelag som helhet, men mange av forslagene vil nok kunne anvendes også på kommunenivå.

Vi er spent på resultatet av disse gruppeprosessene, som har hver sin prosessleder (hvorav noen med partiansvar for første gang), og skal være i mål i september.

Det er tre-fem med i hver arbeidsgruppe. En god del er med i flere, men til sammen var det omtrent 40 medlemmer som meldte seg til tjeneste. Det lover godt for framtiden at utviklingsarbeidet vårt har så bred forankring.

Her en oversikt over hva hver gruppe jobber med:

 • Bærekraftig ressursforvaltning
 • Klimatiltak i Sør-Trøndelag
 • Fornybar energi og bærekraftig energibruk
 • Grønn samferdsel
 • Bærekraftig havbruk og forvaltning av fiskeriressurser
 • Jordvern, beiteressurser og bærekraftig landbruk
 • Småskala produksjon og sirkulasjon av mat
 • Dyrevelferd
 • Naturmangfold og arealforvaltning
 • Avfallshåndtering og tiltak mot forurensing og forsøpling
 • Grønn næringsutvikling
 • Miljøtiltak i bygg og offentlige institusjoner
 • Kulturpolitikk
 • Arbeidsliv og sosiale tema
 • Helsepolitikk
 • Ungdomsrelaterte tema – inklusive videregående skole og kultur for unge
 • Forskning, innovasjon og teknologi for grønn samfunnsutvikling – pluss studierelaterte tema
 • Interkommunalt samarbeid, kommunestruktur og regioninndeling
 • Levende lokalsamfunn – fra fjellbygda til kystregionen

Politikkområder med tydelig forankring i kommunene, som oppvekst- og eldrepolitikk, har vi valgt å overlate til hver lokalforening å jobbe med. Etter at gruppene har avlevert sine notater, og disse er godkjent av fylkesstyret, sendes stafettpinnen videre til programkomiteen – som så jobber videre med partiprogram for Sør-Trøndelag MDG.