SKOGEN ER MER ENN BARE TRÆR

Trodde du olje var det mest spennende Norge hadde å by på? Tenk igjen! Teknologiske nyvinninger åpner for at vi kan bruke skogen vår på mange nye måter, som byggemateriale for høyhus, som erstatning for kull og drivstoff, eller som skjermer til smarttelefoner.

2017-07-06

Skogbruk har gjennom tidene vært en viktig næringsvei i Norge, og det kan fremdeles stå for mange arbeidsplasser i dag. Midt i oljeeventyret har denne industrien havnet på sidelinjen, men i et bærekraftig samfunn er skogen, bokstavelig talt, et grønt alternativ. Tre er en fornybar ressurs som kan utnyttes på utallige måter. Videre følger noen eksempler på hvordan skogen kan skape grunnlaget for klimavennlige arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv.

Kanskje er du en av mange i Norge som bor i et trehus. Tre er et tradisjonsrikt materiale som fortsatt er i vinden. Visste du for eksempel at Preikestolen Fjellstue fra 2008 er bygget primært av tre, og uten en eneste spiker? Eller at verdens høyeste trehus på 14 etasjer står i Bergen? Nye studentboliger i massivtre har blitt bygget på Ås, i Tromsø og i Trondheim – og Oslo følger etter. Sammenliknet med mange andre byggematerialer er tre svært klimavennlig. Karbon bindes opp i levende trær så vel som trevirke i bygninger, noe som gir lave produksjonsutslipp. Når trehusets levetid er omme, kan materialene brukes i andre bygg. Andre alternativer er videre foredling eller omdanning til bioenergi.

Gjennom foredling kan tre faktisk erstatte fossile brensler som olje, gass og kull. Det grønne skiftet driver en omlegging innen industrien som vil skape et økt behov for tre. For å tilfredsstille dette behovet må treforedlingsindustrien bygges ut, noe som vil skape mange nye arbeidsplasser. Man vil også måtte se nærmere på hvordan vi bedre kan utnytte skogen vår. Sammenlignet med andre land har norsk skog relativt lav utnyttingsgrad, så her kan det være mye å hente. Disse alternativene undersøkes av forskningsprosjekter som Bio4Fuel og NorwegianWood.

Tre er altså ikke bare tre, men kan brukes for å fremstille nye materialer. Et lovende alternativ er nanocellulose, et materiale som har mange mulige bruksområder. Skjermer til mobiltelefoner, filter til rensing av drikkevann og effektivt drivstoff til biler kan alle bli til av nanocellulose. Innen medisin er potensialet også stort, og i fremtiden kan materialet kanskje brukes til å bygge opp et ødelagt kjevebein eller til kontrollert transport av medisiner i kroppen. Det finnes bakterier som naturlig produserer dette stoffet, og forskere jobber med å endre bakterienes gener for å muliggjøre storskala produksjon av nanocellulose. Bakteriene får sin energi hovedsakelig fra fotosyntese, og trenger sollys, vann, CO2, samt noen næringsstoffer. Dermed vil de kunne dyrkes på en rimelig og miljøvennlig måte. Forskning på nanocellulose skjer også her i Norge, og vil på sikt kunne skape verdifull kompetanse og legge grunnlaget for flere arbeidsplasser innen både FoU og industri.

Miljøpartiet De Grønne vil:

  • Øke konkurransekraften for tre som byggemateriale gjennom krav til livsløpsanalyser i teknisk forskrift i byggesektoren og prioritering av tre i offentlige bygg og anlegg.
  • Intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger.
  • Øke kunnskapen om de biologiske ressursenes bestanddeler og deres anvendelsesområde gjennom økt bioprospektering av biologiske ressurser fra skog.
  • Videreutvikle norsk treforedlingsindustri gjennom å stimulere til spesialisering og innovasjon.
  • Utvikle en programmessig satsing på bioraffinering av de ulike fraksjonene fra biologiske ressurser i skog.