Fotocredit: Jenny, MDG

Snu transport-hierarkiet!

2016-02-29

Satsingen på gang- og sykkelvei, kollektivtrafikk og jernbane må bli langt kraftigere enn det som foreligger i plandokumentet for nasjonal transportplan (NTP).

I dag ble plandokumentet for nasjonal transportplan lagt frem. Dette er grunnlaget for den endelige stortingsmeldingen om nasjonal transportplan som legges frem våren 2017, og som skal vedtas i juni 2017.

I planen ligger det inne elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Trondheim-Stjørdal, men dobbeltspor Trondheim-Støren og elektrifisering av Rørosbanen bør også prioriteres. Ambisjonen må være et moderne togtilbud, med dobbeltspor fra Oppdal via Trondheim til Steinkjer innen 2035. Dette er avgjørende for god flyt for person- og godstransport.

“Dette er ikke en god nok plan med tanke på at vi skal ha et lavutslippsamfunn i 2050”, sier Tore Dyrendahl, fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag.

Det trengs også en kraftig satsing på kollektivtrafikk for å nå ambisjonene om nullvekst i biltrafikk i storbyene.

Vi er fornøyde med økt satsing på ekspressveier for sykkel men ønsker også mer penger til gang- og sykkeltiltak i hele byen. Pengene kan blant annet brukes til bedre fremkommelighet, tiltak i veikryss og for å fremskynde planen om helhetlig sykkelveinett i Trondheim.

Den store satsingen på kapasitetsøkende vei og en enorm utvidelse av Trondheim lufthavn er en hindring for å nå målene om å kutte klimagassutslipp, bedre luftkvaliteten og for å skape en effektiv bo- og arbeidsregion.

Uttalelse fra MDG:
Prioriter kollektiv fremfor motorvei! >>