Trøndersk landbruk

Et levedyktig og bærekraftig landbruk er viktig for Miljøpartiet De Grønne. Å produsere nok og trygg mat med minst mulig belastning på natur, klima og ressurser, er nødvendig for å sikre en fornybar framtid.Landbruk

Derfor er det så viktig å verne om den gjenværende matjorda, stimulere til mer økologisk landbruk, og sikre stabile og gode rammevilkår for næringa.

Ser vi ut mot verden, trues mattilgangen av klimaendringer, konflikter, økt kjøttforbruk, sløsing og skjev fordeling. De Grønne mener at kjemiske midler, genmanipulering og fossil energi ikke er noen langsiktig løsning på dette. En bedre vei mot en trygg framtid handler om klimatilpasning, resirkulering av næringsstoffer og fornybare energikilder.

Gitt dette er økt selvforsyning og sikring av god matjord så viktig. Her synliggjøres også betydningen av en lokal kretsløpsøkonomi. Bondens marked og andre direktesalgsløsninger, pluss økt omsetning av lokale varer i kjedebutikkene, vil kunne bidra til ei stabil næring – og dermed også til flere mennesker og bedre livskvalitet i distriktene.

Siden dette er et viktig tema for Sør-Trøndelag MDG, har vi laget en brosjyre om temaet. Den finner du her: Grønt lys for norsk jordbruk3 – god lesing!