Resolusjon: Vi krever lukkede oppdrettsanlegg

Lakselus

Tillitsvalgte fra MDG i Nord- og Sør-Trøndelag var denne helgen samlet på Hitra. MDG er bekymret over at oppdrettsnæringa mangler evne til å ta grep for å få en forsvarlig økologisk drift av næringa.

Nord-Trøndelag MDG og Sør-Trøndelag MDG mener at det fra politisk hold må stilles strengere krav til lus, rømming, smitte og forurensning fra oppdrettsnæringa. I fôrproduksjonen må det i større grad utvikles og benyttes lokale råvarer og avfall fra andre produksjoner. Fôrrester og avføring fra laks er ressurser på avveie, og må benyttes til gjødselformål i stedet for å belaste det marine kretsløpet.

Vi mener at regjeringens visjon om lus ikke kan realiseres uten overgang til lukkede anlegg. Regjeringens foreslåtte premiss om maks 0,1 lus pr. fisk (fra dagens 0,5) kan oppfattes som strengt, men på grunn avøkende mengde laks i merdene er det likevel neppe tilstrekkelig i oppdrettsintensive områder. Næringa sier selv dette kravet kan føre til økt kjemikaliebruk, noe som i seg selv er et symptom på økologisk ubalanse og et betydelig uløst miljøproblem. Framtidas oppdrett må skje på en slik måte at sykdomsspredning mellom oppdrettsfisk og villfisk ikke skal forekomme. Det vil med dagens tilgjengelige teknologi si lukkede anlegg.

Dersom næringa selv ser andre løsninger, må de nå dokumentere disse løsningenes effektivitet. Næringa har hatt mange år på seg til å løse disse veldokumenterte problemene; de har i stedet økt i omfang. All erfaring viser at strenge krav stimulerer teknologisk utvikling.

MDG ønsker en utvikling av kystsamfunnets næringsliv basert på allsidig og høyverdig matproduksjon. Kystnære havområder er i dag kanskje vårt viktigste kulturlandskap, med stort potensiale for både høsting av ville arter og ”dyrking” av mer enn bare laks. Kystfisket har historisk vært grunnpilaren i kystens næringsliv, og det mener vi det fortsatt skal være. I tillegg ønsker vi utvikling av oppdrett av både sjøvekster, ulike fiskeslag og andre sjødyr. Det biologiske mangfoldet i de kystnære havområdene må bevares. Dette må skje både gjennom et sterkere vern gjennom nasjonale lovverk, og god arealforvaltning i kommunene.

Enkelte røster har tidligere tatt til orde for å ofre villaksen til fordel for oppdrettslaksen. Dette skjer nå i praksis, om ikke problemene med lus og rømming kommer under kontroll. I de to største laksebestandene i Sør-Trøndelag, Gaula og Orkla, sank det antatt høstbare overskuddet av villaks fra henholdsvis 68 og 64 % i 2011 til henholdsvis 12 og 1 % i 2013. Slik kortsiktig tenkning og mangel på forståelse for hvordan naturverdier skal forvaltes grenser til ren miljøkriminalitet. Økt oppdrett av laks må ikke gå på bekostning av andre framtidsmuligheter ved kysten og i fjordene.

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Rapp%20Vitr%C3%A5dlaks/Thorstad%20Status%20RVitr%C3%A5d%20laks2014-6.pdf (side 70)