Visste du at vi har regnskog i Norge?

2017-06-05

Verdens miljødag er 5. juni hvert år og minner oss på hvor fantastisk naturen er, hvor avhengige vi er av naturen og at den er verdifull i seg selv. Vi vil ta vare på naturen!

Hvorfor naturen er viktig

Går du en tur i skogen eller ved den evig bølgende kysten senkes pulsen og fantasien vekkes. I byen lyser de grønne trærne og de blomstrende plassene opp, og skaper liv i en grå hverdag. Men naturen er ikke bare til rekreasjon og behagelige synsinntrykk. Det er naturen vi lever av.

Vi får en rekke goder og tjenester fra naturen. Samlet sett kaller vi dette for økosystemtjenester. Det kan være forsyningstjenester som mat og vann, reguleringstjenester som naturlig luft- og vannrensing, kulturelle tjenester som rekreasjon og sanseopplevelser, eller støttende tjenester som nedbrytning av avfallsstoff og pollinering.

Naturen er verdifull i seg selv

At naturen har en egenverdi er for mange like selvsagt som at mennesket har egenverdi. Mennesket overlever bare i interaksjon med andre arter og med omgivelsene sine. Dersom økosystemet ødelegges forsvinner også vårt livsgrunnlag. Vi kan tro at vi forstår økosystemet og de rollene som enhver lille brikke i systemet spiller, men vi kan også ta feil. Naturen skaper verdier uavhengig av oss, slik den gjorde før oss og slik den mest sannsynlig vil fortsette å gjøre etter oss.

Hvordan vi ser på naturen er ikke uviktig. Noen tenker på naturen som et dødt objekt stilt til rådighet for mennesket, og den har bare verdi så lenge den yter økosystemtjenester til oss. Med en slik holdning til grunn er det vanskelig å argumentere for å bevare de delene av naturen som ikke gir oss noe.

Dersom man i stedet anerkjenner naturens egenverdi, blir den umiddelbare konsekvensen at man må bevare hele naturen, også den som ikke har klar nytteverdi. Dermed kan det å sette fokus på naturens egenverdi være et verktøy i seg selv for å fremme konservasjon og bærekraft.

Mangfoldet av planter, dyr og insekter i naturen er større enn​ det vi kan gjenskape på gårder, i parker og hager. Vi vet hva vi fikk fra naturen i fortiden. Vi vet hva vi får av den kultiverte jorda i dag. Men vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut. Vi trenger mangfoldet, og vi trenger den uberørte naturen.

Vi vet ikke hva som skjer når naturen får mindre og mindre plass. Vi vil ta vare på naturen i fremtiden.

Den trønderske regnskogen er unik i verden; et eksempel på lokal natur vi må ta vare på.
Du finner kanskje ikke små, blå frosker eller rare apekatter på Fosen, men området har likevel Norges største regnskog og er et eksempel på natur som vi må ta vare på her i Trøndelag og Norge.

Boreal regnskog, eller kystgranskog som den også kalles, er en spesiell type granskog som vokser langs hele Trøndelagskysten og opp til Nordland, sør for Saltfjellet. Forhold som mye nedbør og milde vintre har ført til en helt spesiell utforming av skogen, der artsmangfoldet er mye større enn i vanlig granskog. Blant annet finner vi her mange lav- og sopparter som ikke finnes så mange andre steder i verden. Derfor har vi et særlig ansvar for å bevare disse skogene.

Kystgranskogen er sterkt truet. Hvis vi ikke gjør noe, kan den være helt borte fra Trøndelag om 50 år [1]. Hogst og veibygging er de største truslene mot den norske regnskogen [2]. Det er meldeplikt for alle registrerte områder med kystgranskog, dvs. at skogeierne må få tillatelse fra kommunen før de kan hogge. Men disse skogene er svært sårbare, og vi ønsker derfor å verne mer skog og å etablere et program for å restaurere og reetablere naturtyper, for eksempel slik kystregnskog.

For å ta vare på naturen både på land og i havet, vil vi i Miljøpartiet De Grønne blant annet:

Livet på land:

  • Redusere presset på naturen ved å gjøre livskvalitet innenfor naturens tålegrenser til målet for den økonomiske politikken, ikke stadig høyere produksjon og materielt forbruk.
  • Verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur og sikre at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur i Norge.
  • Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal restaureres innen 10 år.
  • Trappe opp arbeidet med kartlegging av norsk natur, og fullføre et økologisk grunnkart for Norge innen ti år.
  • Tredoble vernet av verdifull skog i Norge ved å verne minst 10 prosent av den produktive skogen vår innen 2027.
  • Stanse hogst av de gjenværende områdene med gammelskog i Norge.

Livet i havet:

  • Utarbeide en marin verneplan innen utgangen av 2018 med mål om at ti prosent av havarealene innenfor territorialgrensen vernes før 2027.
  • Styrke naturmangfoldloven ved å gjøre områdevern og vern av utvalgte naturtyper og prioriterte arter gjeldende for alle norske havområder.
  • Etablere en egen handlingsplan for å gjenetablere ødelagt tareskog, og verne oppvekstområder for yngel og ungfisk.
  • Sikre korallrev, ålegressenger og andre sårbare naturtyper som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr ved å etablere fredningsområder og oppdrettsfrie soner.

Kilder:
[1] https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Norsk-regnskog/
[2] http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/743/Kap%201%20-%206.pdf