Vedtekter for MDG Sør-Trøndelag (2015)

2015-05-05

(Vedtatt på årsmøte 18.2.2015)

 

§ 1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Sør-Trøndelag (heretter kalt Sør-Trøndelag MDG) ble stiftet i 1989. Fylkeslaget bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

§ 2 Formål

MDG Sør-Trøndelag har som formål å fremme MDGs politikk i Sør-Trøndelag, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organer.

 

§ 3 Medlemskap

Medlemmer i fylkeslaget er alle som har betalt kontingent forrige og/eller inneværende år til MDG, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter, som er bosatt i Sør-Trøndelag og som ikke har meldt seg ut av partiet, eller med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet fylkeslag. Medlemmer av partiet som er bosatt i andre fylker, men som har søkt og fått landsstyrets tillatelse til å tilhøre MDG Sør-Trøndelag, er også medlemmer av fylkeslaget.

 

§ 4 Årsmøte

§ 4.1

Årsmøtet er fylkeslagets øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest 6 uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i MDG. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste senest 2 uker for møtet.

§ 4.2

Årsmøtet skal minst behandle følgende saker:

 • Konstituering
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Valg av styre
 • Valg av landsmøtedelegater
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomité

Enkeltmedlemmer kan fremme egne saker til årsmøtet. Slike forslag må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Saker som skal behandles av årsmøtet må være nevnt i innkallingen til møtet, og alle saker som er nevnt i innkallingen skal behandles. Andre saker kan behandles dersom et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

§ 4.3

Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer. Fungerende styremedlemmer og varamedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.

Årsmøtet velger en nominasjonskomité året før valgår. Nominasjonskomiteen skal fremme forslag til listekandidater og komplette valglister foran kommunevalg og stortingsvalg innen fastsatte frister.

§ 4.4

Stemmerett på årsmøtet har de medlemmene som har betalt kontingent for inneværende år.

§ 4.5

Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall.

§ 4.6

Årsmøtet kan delegere valget av landsmøtedelegater helt eller delvis til styret.

§ 4.7

Årsmøteprotokollen signeres av fylkesleder og ordstyrer.

§ 4.8

Årsmøtet velger fylkeslagets representant og to (2) nummererte vararepresentanter til landsstyret etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny representant dersom både den valgte representanten og dennes vara flytter ut av fylket, eller av andre grunner ikke lenger kan representere fylkeslaget

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

§ 5.1

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.

§ 5.2

Styret har plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/6 av medlemmene av MDG Sør-Trøndelag eller 3 av lokallagene krever det.

§ 5.3

Ekstraordinært årsmøte må innkalles med minst én ukes varsel.

§ 5.4

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 6 Styret

§ 6.1

Styret i MDG Sør-Trøndelag står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget om ikke annet er bestemt av årsmøte. På årsmøtet plikter styret å legge fram årsmelding og revidert regnskap for foregående kalenderår samt budsjett for inneværende år.

§ 6.2

Styret består av 9 medlemmer, inkludert leder, nestleder, kasserer og sekretær. Det kan velges minst 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Valgkomiteen innstiller til leder som skal velges ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller til 5 ordinære styremedlemmer. GU, fylkestingsgruppen og det største lokallaget i fylket konstituerer seg selv og stiller med styremedlem på første innkalte styremøte.

§ 6.3

§ 6.3.1 Fylkestingsgruppa konstituerer seg selv og møter i styret med en (1) representant som ordinært styremedlem.

§ 6.3.2 Det største lokallaget i fylket skal være representert i fylkesstyret som ordinært styremedlem.

§ 6.4

Valgbare til styret er de som har betalt kontingent både inneværende år og forrige år. Minst 2 av styremedlemmene velges for 2 år av gangen. De øvrige velges for enten 1 eller 2 år. Minst 1 av styremedlemmene skal ha vært medlem av styret foregående år. Varamedlemmer velges for 1 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller innkalte varamedlemmer er til stede.

§ 6.5

Dersom leder frater mer enn 3 måneder før funksjonstidens utløp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer frater mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg. Ved øvrige tilfeller av fratredelse av styremedlemmer eller leder suppleres styret av varamedlemmer og styret velger ny leder.

§ 6.6

Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

§ 6.7

Styret skal føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Regnskapsbilag kan kasseres etter 10 år.

 

§ 7 Forholdet til lokallag i fylket

§ 7.1

Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

§ 7.2

Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i dere arbeid når et lokallag uttrykker ønske om slik bistand. Lokallag har likevel intet krav på økonomsk e bidrag fra fylkeslaget.

§ 7.3

Det påhviler MDG nasjonalt sikre for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til register over medlemmer i fylket, men det påhviler også fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i de enkelte kommunene. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir etablert lokallag av MDG i kommuner der medlemstallet gir grunnlag for dette.

§ 8 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomite, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

§ 9 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 a de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart.

§ 10 Oppløsning

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

 • At det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
 • at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter
 • at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
 • at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.
 • Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfeller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.